Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

 

Šo tīmekļa vietni (turpmāk — "Tīmekļa vietne") jums piedāvā uzņēmums Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656AE Eindhovena, Nīderlande (turpmāk — "Philips Lighting").

 

Tālāk izklāstītie lietošanas noteikumi regulē jūsu piekļuvi šai Tīmekļa vietnei un tās lietošanu. Turklāt uz noteiktu saturu, datiem, materiāliem vai informāciju, ko satur šī Tīmekļa vietne vai kas ir pieejama, izmantojot šo Tīmekļa vietni (turpmāk — "Saturs"), kā arī uz noteiktu saturu, datiem, materiāliem vai informāciju, ko varat augšupielādēt, iesniegt un/vai publicēt Tīmekļa vietnē (turpmāk — “Lietotāja saturs”), vai operācijām, kas tiek veiktas, izmantojot šo Tīmekļa vietni, attiecas īpaši noteikumi un nosacījumi. Šādi īpaši noteikumi var būt šo Lietošanas noteikumu papildinājums vai tikai īpaši norādītajā apmērā var aizstāt šos Lietošanas noteikumus.

1. Piekrišana lietošanas noteikumiem

 

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei vai to izmantojot, jūs piekrītat juridiskajām saistībām, ko uzliek šie lietošanas noteikumi un visi šeit ietvertie vai minētie noteikumi un nosacījumi, vai jebkuri papildu noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti šajā tīmekļa vietnē. Ja jūs NEPIEKRĪTAT visiem šiem noteikumiem, jūs NEDRĪKSTAT piekļūt šai tīmekļa vietnei vai to izmantot.

2. Noteikumu modificēšana

 

Šos Lietošanas noteikumus Philips Lighting var grozīt jebkurā laikā. Šādi grozīti Lietošanas noteikumi stājas spēkā publicēšanas brīdī. Turpinot piekļūt Tīmekļa vietnei vai to izmantot pēc šādas publicēšanas, tiks uzskatīts, ka piekrītat šiem grozījumiem. Ieteicams regulāri pārskatīt visus piemērojamos noteikumus un nosacījumus. Citām Philips Lighting tīmekļa vietnēm var būt savi lietošanas noteikumi, kas attiecas uz šīm vietnēm.

Philips Lighting patur tiesības pārtraukt darbības, veikt izmaiņas vai atjauninājumus attiecībā uz Tīmekļa vietni vai Tīmekļa vietnes Saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma. Philips Lighting patur tiesības nekavējoties ierobežot, atteikt vai pārtraukt piekļuvi Tīmekļa vietnei vai jebkurai tās daļai jebkurai personai bez iepriekšēja paziņojuma jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ pēc saviem ieskatiem.

3. Privātuma politika

 

Šajā Tīmekļa vietnē vai saistībā ar to sniegtā vai apkopotā personas informācija ir izmantojama tikai saskaņā ar Philips Lighting privātuma politiku, un šie Lietošanas noteikumi ir pakļauti privātuma politikai, kā publicēts šajā Tīmekļa vietnē.

4. Atrunas

 

VISA INFORMĀCIJA (TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA SATURS, TEKSTS, ATTĒLI, GRAFIKAS, SAITES UN CITI MATERIĀLI) TĪMEKĻA VIETNĒ IR NODROŠINĀTA "TĀDA, KĀDA TĀ IR", UN "TĀDA, KĀDA TĀ IR PIEEJAMA". PHILIPS LIGHTING, TĀ MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, PARTNERI, LICENCIĀRI, IZPLATĪTĀJI UN PIEGĀDĀTĀJI AR ŠO SKAIDRI ATSAKĀS, CIKTĀL TO ATĻAUJ TIESĪBU AKTI, NO JEBKĀDIEM APLIECINĀJUMIEM VAI TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP NO GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU TIRGUM, PIEMĒROTĪBU JEBKĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM, PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU, VAI PAR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBU, SATURU VAI LIETOTĀJA SATURU. Ne Philips Lighting, ne tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, partneri, licenciāri, izplatītāji un piegādātāji nekādā veidā negarantē un neapliecina, ka i) Tīmekļa vietne atbildīs jūsu prasībām; ii) Tīmekļa vietnes darbība būs nepārtraukta, laicīga, droša vai bez kļūdām; iii) rezultāti, ko var iegūt, izmantojot Tīmekļa vietni (tostarp jebkāda Tīmekļa vietnē esošā satura informācija un materiāli), būs pareizi, pilnīgi, precīzi, uzticami vai citādi atbildīs jūsu prasībām.

 

Šī ir publiska tīmekļa vietne. Jūs nevarat sagaidīt konfidencialitāti attiecībā uz jebkādu Lietotāja saturu, ko varat iesniegt šajā Tīmekļa vietnē. Neiesniedziet šeit konfidenciālu informāciju.

 

Philips Lighting un tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, partneri, licenciāri, izplatītāji un piegādātāji neatbild par interneta, tīkla vai satura mitināšanas pārtraukumiem vai izlaidumiem vai jebkādiem trešo pušu pakalpojumiem un negarantē, ka Tīmekļa vietnē vai pakalpojumos, kas šajā Tīmekļa vietnē ir pieejami, vai Philips Lighting sūtītajos elektroniskajos ziņojumos nav vīrusu vai citu kaitīgu elementu.

 

Jebkādus materiālus, kas lejupielādēti vai citādi iegūti, izmantojot šo vietni, jūs iegūstat pēc saviem ieskatiem un uzņemoties risku. Jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādiem jūsu datorsistēmas vai ierīču bojājumiem, kā arī datu zudumu, ko izraisījusi jebkādu šādu materiālu lejupielādēšana.

5. Reģistrācija

 

Piekļūstot noteiktām Tīmekļa vietnes vietām un izmantojot noteiktas Tīmekļa vietnes funkcijas vai līdzekļus, jums, iespējams, jāreģistrējas kā atbalstītājam. Reģistrācija ir bezmaksas.

 

Reģistrējoties jums jāizvēlas unikāls lietotājvārds vai peidonīms un parole, kā arī jānorāda unikāla, derīga un verificējama e-pasta adrese. Lietotājvārdi un e-pasta adreses nav atļautas, tādēļ, ja ievadītais vārds vai adrese jau tiek lietoti, jums tiks izteikts aicinājums izvēlēties citu. Mēs nosūtīsim jums apstiprinājuma e-pasta ziņojumu ar jūsu reģistrēto informāciju. Ja šīs informācijas piegāde jebkādu iemeslu dēļ nav sekmīga, jūsu piekļuve vai iespēja lietot daļas, funkcijas vai līdzekļus, kam nepieciešama šī reģistrācija, var tikt atteikta vai pārtraukta. Jūs nekavējoties atjaunināsiet reģistrācijas datus, lai tie būtu precīzi un aktuāli. Jūs atbildat par jūsu paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Mēs paturam tiesības mainīt jūsu lietotājvārdu vai dzēst saturu, ko iesniedzāt Tīmekļa vietnē, vai atteikt vai atcelt jūsu reģistrāciju, ja izvēlaties lietotājvārdu, kas pēc mūsu ieskatiem ir piedauzīgs, nepieklājīgs, aizskarošs vai citādi neatbilstošs. Jūs arī atbildat par piekļuves ierobežošanu jūsu datoram(-iem). Jūs piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar jūsu kontu, lietotājvārdu un/vai paroli jūsu rīcības, bezdarbības vai nolaidības dēļ. Ja jūs uzzināt par jebkādām aizdomīgām vai neautorizētām darbībām saistībā ar jūsu kontu, lietotājvārdu un/vai paroli, jūs piekrītat nekavējoties mūs informēt, rakstot uz e-pasta adresi digital.marketing.support@signify.com. Mēs pēc saviem ieskatiem varam aizliegt reģistrāciju no jebkura noteikta e-pasta pakalpojuma vai ISP.

6. Atbalstītājs

Iesniedzot jebkādu Lietotāja saturu Tīmekļa vietnē, jūs piekrītat, ka materiāls ir pienācīgs, konstruktīvs un atbilstošs, kā arī nesatur elementus, kas varētu būt pretlikumīgi vai citādi nepiemēroti publicēšanai, tostarp, bet ne tikai, elementus, kas 1) var būt apmelojoši vai traumējoši citām personām; 2) var radīt kaitējumu jebkurai personai vai īpašumam vai citādi apmelot vai aizskart jebkuru personu vai organizāciju; 3) var pārkāpt jebkuras personas juridiskās tiesības (tostarp tiesības uz privātumu vai publicitāti); 4) ir pornogrāfiski, piedauzīgi, zaimojoši, vulgāri, nepieklājīgi vai apdraudoši; 5) ir kulturāli, etniski vai citādi nepieņemami; 6) ierosina vai iedrošina uz jebkādām pretlikumīgām darbībām.

 

Jums jāvelta saprātīgas pūles, lai skenētu un dzēstu jebkādus vīrusus vai citu piesārņojumu, vai destruktīvus līdzekļus pirms jebkāda materiāla iesniegšanas. Jūs arī nedrīkstat pārsūtīt ķēdes vēstules, piramīdu shēmas, aptaujas un lūgumus, izmantojot Tīmekļa vietni. Jūs arī nedrīkstat viltot virsrakstus vai manipulēt ar identifikatoriem vai citiem datiem, lai slēptu jebkāda caur Tīmekļa vietni pārsūtīta Satura un/vai Lietotāja satura izcelsmi vai manipulētu ar jūsu klātbūtni Tīmekļa vietnē. Jūs nedrīkstat radīt traucējumus mūsu vietņu, serveru vai tīklu darbībā vai ietekmēt to, vai veikt citas darbības, kas rada nesaprātīgi vai neproporcionāli lielu slodzi uz mūsu infrastruktūru.

 

Jūs apstiprināt, apliecināt un garantējat, ka Tīmekļa vietnē iesniegtais Lietotāja saturs nepārkāpj nevienas puses vai personas īpašumtiesības, piemēram, bet ne tikai, autortiesības, preču zīmes vai patentus vai jebkādas konfidencialitātes saistības.

 

Jūs apzināties un piekrītat, visas jūsu idejas, iesniegto informāciju vai diskusijas, vai jebkādu citu jūsu nodrošināto Lietotāja saturu Tīmekļa vietnē, kas nav intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības objekts, var izmantot cits atbalstītājs bez kompensācijas vai atsaukšanās.

 

Ar šo jūs piešķirat Philips Lighting, tā meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem un citiem partneriem globālu, pastāvīgu, neatsaucamu, no autoratlīdzības atbrīvotu, neekskluzīvu, apakšlicencējamu un tālāk nododamu licenci jūsu nodrošinātā Lietotāja satura lietošanai, mitināšanai, glabāšanai, reproducēšanai, modificēšanai, kopēšanai, atvasināto darbu veidošanai, izplatīšanai, publiskai izpildīšanai, publiskai izstādīšanai, pārsūtīšanai un publicēšanai šajā Tīmekļa vietnē vai jebkurā citā Philips Lighting tīmekļa vietnē vai citos Philips Lighting mārketinga vai sabiedrisko attiecību materiālos jebkurā plašsaziņas līdzeklī pēc Philips Lighting ieskatiem.

 

Jūs atbildat par savu Lietotāja saturu un sekām, ko var izraisīt tā iesniegšana un/vai publicēšana. Philips Lighting var pārskatīt un uzraudzīt Lietotāja saturu pirms un/vai pēc iesniegšanas, bet tas nav tā pienākums. Tomēr jūs apzināties, ka mēs nespējam uzraudzīt vai pārskatīt visu Lietotāja saturu. Bez ierobežojuma Philips Lighting un tā meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, partneri, licenciāri, izplatītāji un piegādātāji neatbild un nevar būt atbildīgi par Lietotāja satura precizitāti, pilnīgumu, kvalitāti vai derīgumu, ko Tīmekļa vietnē ir publicējušas trešās puses.

 

Philips Lighting neatbalsta nevienu Lietotāja satura vienumu vai tajā paustos viedokļus, ieteikumus vai padomus, un Philips Lighting skaidri atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar Lietotāja saturu.

 

Philips Lighting ir tiesīgs un var rediģēt un/vai noņemt ziņojumus vai cita veida Lietotāja saturu, kas ir nepieņemams, neatbilstošs vai citādi pārkāpj šos Lietošanas noteikumus, jebkādu iemeslu dēļ jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma vai piekrišanas un pēc saviem ieskatiem. Ikviens lietotājs, kurš uzskata, ka iesniegtais Lietotāja saturs ir nepieņemams vai neatbilstošs, ir aicināts nekavējoties sazināties ar Philips Lighting, rakstot uz e-pasta adresi digital.marketing.support@signify.com. Saņemot šādu paziņojumu, mēs veltīsim saprātīgas pūles, lai veiktu nepieciešamās darbības saprātīgā laika periodā. Šis ir manuāls process, tādēļ informējam, ka, iespējams, nevarēsim nekavējoties noņemt vai rediģēt noteiktu Lietotāja saturu.

7. Atbildības ierobežojums

 

PHILIPS LIGHTING VAI TĀ MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, PARTNERI, LICENCIĀRI, IZPLATĪTĀJI VAI PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, SODOŠA RAKSTURA, ĪPAŠIEM VAI NEJAUŠIEM, VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES, IZRAISĪTI VAI IR SAISTĪTI AR PIEKĻUVI ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI, TĀS LIETOŠANU VAI NESPĒJU TAI PIEKĻŪT, SATURAM VAI LIETOTĀJA SATURAM, PAT JA PHILIPS LIGHTING IR TICIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD ŠĀDI ZAUDĒJUMI IR RADUŠIES KRĀPNIECĪBAS VAI KRĀPNIECISKU SAGROZĪJUMU DĒĻ NO PHILIPS LIGHTING PUSES.

 

MAKSIMĀLAJĀ TIESĪBU AKTOS NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ PHILIPS LIGHTING VAI JEBKURA TĀ MEITASUZŅĒMUMA, SAISTĪTĀ UZŅĒMUMA, PARTNERA, LICENCIĀRA, IZPLATĪTĀJA VAI PIEGĀDĀTĀJA KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR JEBKĀDIEM PRASĪJUMIEM, KAS CĒLUŠIES ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, SATURA VAI LIETOTĀJA SATURA DĒĻ VAI IR SAISTĪTI AR TO, IR IEROBEŽOTA LĪDZ SUMMAI, KO JŪS SAMAKSĀJĀT, LAI IZMANTOTU ŠO VIETNI, VAI LĪDZ PIECDESMIT (50) EIRO ATKARĪBĀ NO TĀ, KURA SUMMA IR LIELĀKA.

 

JA JŪS DZĪVOJAT VALSTĪ VAI ŠTATĀ, KURĀ NEVIENS NO IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM IZŅĒMUMIEM VAI ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMIEM, VAI NEVIENA NO 4. SADAĻĀ MINĒTAJĀM GARANTIJU ATRUNĀM NAV ATĻAUTA, ŠIE IZŅĒMUMI VAI IEROBEŽOJUMI UZ JUMS NEATTIECAS LĪDZ APMĒRAM, KURĀ ŠĀDI IZŅĒMUMI VAI IEROBEŽOJUMI NAV ATĻAUTI. ŠĀDOS GADĪJUMOS ŠIE IZŅĒMUMI VAI IEROBEŽOJUMI TIEK IEROBEŽOTI LĪDZ LIELĀKAJAM APMĒRAM, KO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

8. Trešo pušu saturs/programmatūra

 

Philips Lighting nekādā veidā neatbild par jebkādu trešajām pusēm piederošu vietņu saturu, kas varētu būt saistīts ar Tīmekļa vietni, izmantojot hipersaiti, neatkarīgi no tā, vai šo hipersaiti nodrošina Tīmekļa vietne vai trešā puse saskaņā ar Lietošanas noteikumiem. Jebkura saite uz citu vietni mūsu Tīmekļa vietnē nav šīs citas vietnes atbalsts, un netiek sniegts nekāds vērtējums vai garantijas attiecībā uz jebkādas tādas vietnes satura precizitāti, aktualitāti vai piemērotību, uz kuru Tīmekļa vietnē var būt saite, un mēs neuzņemamies par to atbildību.

 

Jebkura programmatūra, kas pieejama lejupielādei šajā Tīmekļa vietnē vai izmantojot to, ir licencēta saskaņā ar jebkura piemērojamā licences līguma noteikumiem. Izņemot piemērojamā licences līgumā noteikto, programmatūra ir pieejama gala lietotājiem tikai lietošanai, un jebkāda turpmāka programmatūras kopēšana, reproducēšana vai izplatīšana ir aizliegta.

 

GARANTIJAS, JA TĀDAS IR, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU PROGRAMMATŪRU IR PIEMĒROJAMAS TIKAI PIEMĒROJAMĀ LICENCES LĪGUMĀ NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ. PHILIPS LIGHTING VAI JEBKURŠ NO TĀ MEITASUZŅĒMUMIEM, SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM, PARTNERIEM, LICENCIĀRIEM, IZPLATĪTĀJIEM VAI PIEGĀDĀTĀJIEM AR ŠO SKAIDRI ATSAKĀS NO VISIEM TURPMĀKIEM APLIECINĀJUMIEM UN TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA NO GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU TIRGUM, PIEMĒROTĪBU JEBKĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU.

9. Autortiesības un preču zīmes

 

Autortiesības un visas pārējās īpašumtiesības, kas attiecas uz Philips Lighting, tā saistīto uzņēmumu, meitasuzņēmumu un/vai partneru Saturu un Tīmekļa vietni, Tīmekļa vietnē darbināto un publicēto programmatūru, Tīmekļa vietnē apkopotajiem datiem, kā arī šīs Tīmekļa vietnes kārtību, secību un izkārtojumu, pieder Philips Lighting Holding B.V. un/vai tā partneriem vai licenciāriem. Visas tiesības, kas attiecas uz Saturu un Tīmekļa vietni un nav šeit skaidri piešķirtas, ir paturētas.

 

PHILIPS ir Koninklijke Philips N.V. reģistrēta preču zīme. PHILIPS un visas pārējās Koninklijke Philips N.V. un tā saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes ir svarīgi Koninklijke Philips N.V. līdzekļi. Ir svarīga pareiza šo preču zīmju izmantošana, un, atsaucoties uz mūsu uzņēmuma izstrādājumiem un pakalpojumiem, jāievēro Philips instrukcijas. Papildinformāciju skatiet vietnē www.ip.philips.com.

 

PHILIPS nosaukuma lietošana un reģistrācija ir rezervēta tikai Koninklijke Philips N.V. Jūs nedrīkstat reģistrēt vai lietot uzņēmuma nosaukumu, juridisko nosaukumu, tirdzniecības nosaukumu, domēna nosaukumu vai citu nosaukumu, norādi vai aprakstu, kura daļu veido PHILIPS nosaukums vai jebkurš tam līdzīgs nosaukums, vai jebkurš nosaukums, kas ietver PHILIPS nosaukuma daļu, un kas ietver jebkuru citu Koninklijke Philips N.V. piederošu reģistrēto preču zīmi.

 

Visas Philips Lighting Holding B.V. un tā saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes ir svarīgi Philips Lighting līdzekļi. Ir svarīga pareiza šo preču zīmju izmantošana, un, atsaucoties uz mūsu uzņēmuma izstrādājumiem un pakalpojumiem, jāievēro Philips Lighting instrukcijas. Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi trademarks.lighting@signify.com, lai saņemtu papildinformāciju.

10. Īpašumtiesības Tīmekļa vietnē

 

Šī Tīmekļa vietne pēc būtības ir publiska, un visa tajā iesniegta informācija ir nekonfidenciāla. Jūs apzināties, ka, iesniedzot jebkādus izgudrojumus, kas ietverti jūsu nodrošinātajā Lietotāja saturā, tiek veidota "publikācija" par šādu izgudrojumu saskaņā ar piemērojamiem patentu tiesību aktiem.

 

Jūs apzināties, ka uz jebkuru Tīmekļa vietnē iesniegto un/vai apspriesto Lietotāja saturu var attiekties patenti, autortiesības, preču zīmes un citas Philips Lighting un tā meitasuzņēmumu, saistīto uzņēmumu, partneru vai trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jūs apsverat jebkuru Tīmekļa vietnē iesniegto ideju, priekšlikumu, ieteikumu, risinājumu vai cita Lietotāja satura izmantošanu, jūs atbildat par atbilstošas intelektuālā īpašuma pielaides nodrošināšanu pirms šādas izmantošanas sākšanas.

11. ASV autortiesību pārkāpumu prasījumi

 

Ja jums ir zināms vai ir radušās aizdomas, ka šajā Tīmekļa vietnē pieejamie materiāli (tostarp, bet ne tikai, forumā publicētie materiāli) ir tikuši izmantoti vai kopēti tādā veidā, kas uzskatāms par autortiesību pārkāpumu, lūdzu, nosūtiet paziņojumu tālāk norādītajam Philips Lighting aģentam. Saskaņā ar ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma (U.S. Digital Millennium Copyright Act) 17 U.S.C. sadaļu 512(c)(3) jūsu paziņojumam ir jāatbilst tālāk minētajām prasībām:

 

  • fizisks vai elektronisks tā autortiesību īpašnieka vai personas, kas pilnvarota rīkoties īpašnieka vārdā, paraksts, kura ekskluzīvās tiesības ir iespējami ir aizskartas;
  • tā ar autortiesībām aizsargātā darba identifikācija, par kura tiesību pārkāpumu tiek iesniegts prasījums, vai, ja vienā paziņojumā ir ietverti vairāki vienā tiešsaistes vietnē esoši ar autortiesībām aizsargāti darbi, saraksts ar šajā vietnē esošajiem darbiem;
  • tā materiāla identifikācija, ar kuru tiek pārkāptas tiesības vai kas ir pretlikumīgas darbības objekts, un kas ir jānoņem, vai kam jāatspējo piekļuve, un informācija, kas ir pietiekama, lai mēs varētu atrast šo materiālu;
  • informācija, kas ir pietiekama, lai mēs varētu sazināties ar jums, piemēram, adrese, tālruņa numurs un, ja pieejama, e-pasta adrese, ko var izmantot saziņai ar jums;
  • jūsu paziņojums, ka saskaņā ar jūsu godprātīgu pārliecību materiāla izmantošana veidā, par ko iesniedzat sūdzību, nav pilnvarota no autortiesību īpašnieka vai tā aģenta puses vai saskaņā ar likumu;
  • paziņojums, ka sūdzībā ietvertā informācija ir precīza un pakļaujama nepatiesas informācijas sniegšanas sekām, ka jūs esat autortiesību īpašnieks vai pilnvarots rīkoties tā īpašnieka vārdā, kura ekskluzīvās tiesības ir iespējami ir aizskartas.

 

Aģentu, kurš atbild par autortiesību pārkāpumu prasījumiem, varat sasniegt šādos veidos:

 

pa pastu: Philips Lighting B.V.
Legal Services
High Tech Campus 45
5656AE Eindhoven
Nīderlande.

 

Iepriekš minētā informācija tiek nodrošināta tikai Philips Lighting informēšanai par iespējamu jūsu ar autortiesībām aizsargātā materiāla tiesību aizskārumu. Uz pārējiem pieprasījumiem, piemēram, ar izstrādājumiem saistītiem jautājumiem un prasībām vai bažām saistībā ar neatbilstošām publikācijām un/vai saturu, šī procesa izmantošanas gadījumā atbilde netiks sniegta.

12. Zaudējumu atlīdzināšana un atbrīvošana no atbildības

 

Jūs piekrītat aizsargāt Philips Lighting, tā meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, partnerus, izplatītājus un piegādātājus, kā arī visas attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, akcionārus, juridiskos pārstāvjus, aģentus, tiesību pēctečus un tiesību pārņēmējus, no jebkādiem zaudējumiem, atbildības, izmaksām un izdevumiem (tostarp saprātīgas maksas par juristu pakalpojumiem un tiesvedības izmaksām), kas radušies jebkādu ziņojumu, datu, materiālu vai cita Lietotāja satura, ko jūs iesniedzat Tīmekļa vietnē, publicēšanas, satura vai pārsūtīšanas, kā arī jebkāda šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma dēļ, kā arī atlīdzināt zaudējumus. Jebkādu sūdzību vai tiesiskās darbības gadījumā saistībā ar jebkādiem ziņojumiem vai jebkādu citu jūsu publicēto Lietotāja saturu Philips Lighting patur tiesības atklāt jūsu identitāti un jebkādu citu informāciju par jums, kas var būt Philips Lighting rīcībā.

 

Ja jums rodas strīds ar vienu vai vairākiem lietotājiem, jūs piekrītat aizsargāt un atbrīvot Philips Lighting, tā meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, partnerus, izplatītājus un piegādātājus, kā arī visas attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, akcionārus, juridiskos pārstāvjus, aģentus, tiesību pēctečus un tiesību pārņēmējus, no jebkādiem zināmiem un nezināmiem prasījumiem, prasībām un zaudējumiem (faktiskiem un izrietošiem), kas radušies šādu strīdu dēļ vai jebkādā veidā ir ar tiem saistīti, kā arī atlīdzināt zaudējumus.

13. Vietnes slēgšana

 

Mums ir tiesības slēgt Tīmekļa vietni vai jebkuru(-as) tās daļu(-as) jebkādu iemeslu dēļ jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma vai piekrišanas. Mēs neatbildam par jebkāda Satura un/vai Tīmekļa vietnē iesniegtā Lietotāja satura glabāšanas kļūmēm vai dzēšanu.

14. Philips Lighting izstrādājumi

 

Tīmekļa vietne var saturēt atsauces uz noteiktiem Philips Lighting izstrādājumiem un pakalpojumiem, kas var nebūt (tūlītēji) pieejami kādā noteiktā valstī. Jebkura šāda atsauce nenozīmē un negarantē, ka šie izstrādājumi vai pakalpojumi ir pieejami jebkurā laikā jebkurā noteiktā valstī. Lūdzu, sazinieties ar vietējo Philips Lighting uzņēmējdarbības kontaktpersonu, lai saņemtu papildinformāciju.

15. “Drošās zonas” paziņojums saskaņā ar 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformu likumu (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)

 

Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija var saturēt noteiktus tālejošus paziņojumus saistībā ar finanšu stāvokli, Philips Lighting darbību un uzņēmējdarbības rezultātiem un noteiktiem Philips Lighting plāniem un mērķiem attiecībā uz šiem vienumiem. Mēs brīdinām lasītājus, ka tālejošie paziņojumi negarantē turpmāko darbību rezultātus un ka faktiskie rezultāti var materiāli atšķirties no tiem rezultātiem, kas ietverti tālejošajos paziņojumos. Tālejošo paziņojumu piemēri ietver paziņojumus par mūsu stratēģiju, tirdzniecības pieauguma prognozēm, turpmākiem EBITA un izmaksu ietaupījumiem, turpmāko uzņēmuma iekšējās izaugsmes norisi, kā arī turpmāku iegādes darījumu priekšrocībām, kā arī par mūsu kapitāla pozīciju. Pēc savas būtības tālejošie paziņojumi ietver risku un nenoteiktību, jo tie ir saistīti ar notikumiem un apstākļiem nākotnē, un pastāv daudz faktoru, kas var izraisīt faktisko rezultātu un norišu materiālas atšķirības no rezultātiem, kas tieši vai netieši pausti šajos tālejošajos paziņojumos. Tālejošos paziņojumus cita starpā ietekmē vietējie un globālie ekonomiskie un uzņēmējdarbības apstākļi, sekmīga mūsu stratēģijas īstenošana, mūsu spēja identificēt un veikt sekmīgus ieguves darījumus un integrēt šos ieguvumus mūsu uzņēmējdarbībā, klientu vēlmes attiecībā uz mūsu esošajiem un jaunajiem izstrādājumiem, mūsu spēja radīt un laist tirgū jaunus izstrādājumus, mūsu spēja īstenot šīs stratēģijas priekšrocības, valdības un regulatīvo iestāžu politikas un rīcība, tiesību aktu izmaiņas un konkurences ietekme — vairāki no šiem faktoriem ir ārpus mūsu kontroles. Tādejādi mūsu faktiskie turpmākie rezultāti materiāli var atšķirties no plāniem, mērķiem un cerībām, kas izklāstītas šādos tālejošajos paziņojumos. Papildu riski un faktori ir identificēti dokumentos, ko esam iesnieguši ASV Vērtspapīru un biržas komisijā (U.S. Securities and Exchange Commission — SEC), tostarp mūsu jaunāko gada pārskatu veidlapā 20-F, kas ir pieejams SEC tīmekļa vietnē www.sec.gov. Jebkurš mūsu vai mūsu vārdā publicēts tālejošais paziņojums attiecas tikai uz datumu, kad tas izveidots. Mēs neapņemamies atjaunināt tālejošos paziņojumus, lai atspoguļotu prognožu izmaiņas attiecībā uz jebkādām šo paziņojumu pamatā esošo notikumu, nosacījumu vai apstākļu izmaiņām. Tomēr lasītājam ir ieteicams skatīt jebkādu papildu informāciju, ko esam apkopojuši vai varam apkopot dokumentos, ko esam iesnieguši vai varam iesniegt SEC.

16. Strīdu risināšana

 

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un ir interpretējami saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem. Jūs piekrītat, ka jebkādi strīdi, prasījumi vai tiesību aizsardzības līdzekļi, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar jūsu Tīmekļa vietnes lietojumu, tostarp jebkādi strīdi saistībā ar šo Lietošanas noteikumu esamību vai derīgumu, ietilpst Amsterdamas, Nīderlandes, tiesu kompetencē, ar nosacījumu, ka piekrītat saistībā ar šādiem strīdiem, prasījumiem vai tiesību aizsardzības līdzekļiem vērsties tikai Amsterdamas, Nīderlandes, tiesās.

17. Nodalāmība

 

Ja jebkurš no šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem tiek atzīts par nederīgu vai nav izpildāms, tad nederīgais vai neizpildāmais nosacījums tiek aizstāts ar derīgu, izpildāmu nosacījumu, kas vistuvāk atbilst oriģinālā nosacījuma nolūkam, un pārējie nosacījumi paliek spēkā.

18. Atbrīvojums no saistībām

 

Philips Lighting nespēja nodrošināt jebkuras šo Lietošanas noteikumu daļas izpildīšanu netiek uzskatīta par atbrīvojumu no jebkurām Philips Lighting tiesībām saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem attiecībā uz bijušām vai turpmākām jebkuras personas veiktām darbībām. Arī jebkādu līdzekļu saņemšana no Philips Lighting vai jebkuras personas paļaušanās uz Philips Lighting darbībām netiek uzskatīta par atbrīvojumu no jebkuras šo Lietošanas noteikumu daļas. Jebkāds juridisks spēks ir tikai īpašam rakstveida atbrīvojumam, ko parakstījis pilnvarots Philips Lighting pārstāvis.

19. Virsraksti

 

Lietošanas noteikumu sadaļu virsraksti ir ievietoti tikai ērtības dēļ un nekādā veidā neveido un neietekmē Lietošanas noteikumu nozīmi vai interpretāciju.

 

Pateicamies, ka pievienojāties mūsu Tīmekļa vietnei.

 

Pēdējoreiz atjaunināts: 2018. gada maijs